051-35414167-68 info@jav.ir

فتیگ فنر

مطابق با PEU60ETD       171058

نیروی فشار حداکثر 4 تن

فرکانس انجام آزمون در محدود HZ3-1

طول حداکثر آزمونه mm 600