051-35414167-68 info@jav.ir
تنسایل کششی فشاری 500

تنسایل کششی فشاری 500

سنسورهای استرین گیج برای اندازه گیری فشار جهت قرارگیری در درون خاک. این دیتالاگر باید بتواند با مرور زمان (1% ثانیه) نمودار تغییر فشار را در داخل برنامه کامپیوتر ذخیره کند. دقت تغییرات و دوره دیتالاگر باید در حدود  MV 5/0 تا MV 50...