051-35414167-68 info@jav.ir
فتیگ فنر

فتیگ فنر

مطابق با PEU60ETD       171058 نیروی فشار حداکثر 4 تن فرکانس انجام آزمون در محدود HZ3-1 طول حداکثر آزمونه mm...